...

ภาพถ่ายการเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ
     เมื่อวันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2559 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ เสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองและวางศิลาฤกษ์ การสร้างพระพุทธรูป ณ วัดศรีชุม โดยได้เสด็จมาประทับเสวยพระกายาหาร ณ เรือนรับรอง ภายในอุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากร ที่ 6 รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และบุคลากรจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา จ.สุโขทัยเฝ้ารับเสด็จ

(จำนวนผู้เข้าชม 1208 ครั้ง)