...

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำ E-learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวม 6 บทเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายดังกล่าว โดยสามารถเข้าไปศึกษาได้บนเว็ปไซต์ http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

(จำนวนผู้เข้าชม 1086 ครั้ง)


Messenger