...

ห้องที่ 3
ห้องที่ 3 : สงขลายุคก่อนประวัติศาสตร์ จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในจังหวัดสงขลา เริ่มตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว โดยกลุ่มคนแรกเริ่มมีวิถีชีวิตแบบหาของป่า – ล่าสัตว์ ภายหลังจึงดำรงชีพด้วยการเพาะปลูก และจับสัตว์น้ำ


ห้องที่ 3

(จำนวนผู้เข้าชม 850 ครั้ง)