...

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ชื่อผู้แต่ง        ศิลปากร,กรม

ชื่อเรื่อง           สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ครั้งที่พิมพ์      พิมพ์ครั้งที่ ๒

สถานที่พิมพ์    กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์      รุ่งศิลป์การพิมพ์

ปีที่พิมพ์          ๒๕๒๙

จำนวนหน้า      ๑๓๔ หน้า

หมายเหตุ       เนื่องในโอกาสเชิดชูเกียรติในฐานะปรมาจารย์แห่งวิชาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๙

                     หนังสือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เล่มนี้ ผู้สนใจจะเห็นได้ว่าแนวทางการศึกษาวิชาโบราณคดีของผู้เขียนยังอยู่ในมาตราฐานสากลที่ปรากฏในหนังสือและบทความต่างๆ ตั้งแต่เทคนิควิธีการในการรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์ การแปลความในเรื่องต่างๆ เช่น สมัยหินเก่า สมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ ยุคโลหะ เป็นต้น

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 247 ครั้ง)


Messenger