...

เครื่องประกอบสมณสักดิ์

ชื่อผู้แต่ง          จันตนา กระบวนแสง

ชื่อเรื่อง            เครื่องประกอบสมณสักดิ์

ครั้งที่พิมพ์     

สถานที่พิมพ์   กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์      ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

ปีที่พิมพ์          2521

จำนวนหน้า     49 หน้า

รายละเอียด                  เนื้อหาสาระเน้นประวัติการแต่งตั้งสมณศักดิ์แต่พระภิกษุตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบัน พระสมณศักดิ์ของสงฆ์แบ่งออกได้ ๘ สมณศักดิ์แต่ละสมณศักดิ์จะได้รับพัทยศ ๘ แบบ และทัดพระพระอนัมนิกายและวีนนิกาย รวม ๙ แบบ

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

(จำนวนผู้เข้าชม 596 ครั้ง)


Messenger