...

ความรู้ทางกะจายเสียง

ชื่อเรื่อง            ความรู้ทางกะจายเสียง

ครั้งที่พิมพ์        พิมพ์ครั้งที่ ๑

สถานที่พิมพ์      พระนคร

สำนักพิมพ์       โรงพิมพ์โสภณพิพัทธนากร

ปีที่พิมพ์            ๒๔๘๕             

จำนวนหน้า       ๔๙ หน้า

 หมายเหตุ   -

               หนังสือชุดความรู้ทางกระจายเสียงของกรมโคสนาการ ภาคที่ ๒๑ ของสามัคคีชัย โดยประกอบด้วยเรื่อง “ไทยหยู่คู่ฟ้าเพราะอะไร” “ชาติไทยไต่ลวดข้ามเหวไห้ดี” “มาลานำไทยเปนมหาอำนาด” “ไทยจะร่ำรวยเพราะอะไร” “ฉันเห็นอุทกภัยสองครั้ง” “ฉันไม่กลัวอุทกภัยแล้ว” “กรุงเทพฯ เป็นเวนิสแน่” และ “ไต้พระจันทร์ไม่มีของไหม่” รวมทั้งหมด ๘ เรื่อง

(จำนวนผู้เข้าชม 402 ครั้ง)


Messenger