เศรษฐกิจปริทรรศ (ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๒)
  • ย้อนกลับ
  • เศรษฐกิจปริทรรศ (ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๒)

ชื่อผู้แต่ง       คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 

ชื่อเรื่อง        เศรษฐกิจปริทรรศ (ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓  ตุลาคม ๒๕๑๒)

ครั้งที่พิมพ์     -

สถานที่พิมพ์   พระนคร

สำนักพิมพ์     สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ปีที่พิมพ์        ๒๕๑๒

จำนวนหน้า    ๖๐ หน้า

รายละเอียด

                   วารสารเศรษฐกิจปริทรรศเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาเศรษฐศาสตร์ และวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื้อหาภายในประกอบด้วย ๕ บทความเช่น ภาวะเศรษฐกิจของไทยด้านต่างประเทศ,จุดอ่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยฯลฯ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมข้อคิดเห็นทางวิชาการของผู้สนใจทั่วไปและอาจารย์ในคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

(จำนวนผู้เข้าชม 173 ครั้ง)