...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

          เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อการเรียนรู้ในสังคม

 

  พันธกิจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

     ๑. อนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นชาติ ด้วยการเสาะแสวงหา รวบรวม และจัดการอนุรักษ์ตามกระบวนการพิพิธภัณฑ์
      ๒. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วัตถุพิพิธภัณฑ์ เพื่อสืบค้นข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
      ๓. พัฒนาศักยภาพให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
     ๔. สร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

(จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง)


Messenger