...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  (vision)

เป็นองค์กรวิชาชีพจดหมายเหตุบุคคลสำคัญที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานที่ได้มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

๑. รวบรวม ประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่ เก็บรักษาอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ หนังสือ และสิ่งของต่าง ๆ  ที่เกี่ยวเนื่องในพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้อง ญาติพี่น้อง และคณะรัฐมนตรีร่วมสมัย

๒. ให้บริการค้นคว้าวิจัยเอกสารจดหมายเหตุและหนังสือที่เกี่ยวเนื่องใน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๓. ให้บริการเข้าชมการจัดแสดงนิทรรศการ และสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่่องใน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในรูปพิพิธภัณฑสถานส่วนบุคคล

(จำนวนผู้เข้าชม 309 ครั้ง)


Messenger