...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 668
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอเชิญชวนให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะ ผ่านทางสมาร์ทโฟนของท่าน เพื่อทำการประเมินตนเองว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยแอปพลิเคชัน หมอชนะ จะช่วยให้ทุกท่านสามารถตรวจสอบตนเองก่อนและมีแนวทางในการปฏิบัติตนตามหากท่านมีภาวะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ในเบื้องต้น สามารถโหลดแอปพลิเคชันได้จาก QR Code ได้ทุกระบบ
จำนวนผู้เข้าชม 879

Messenger