...

ผสมผสาน ชุดที่ 2

พิทยาลงกรณ์, พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. ผสมผสาน ชุดที่ 2.  พิมพ์ครั้งที่ 1. พระนคร: เฟื่องอักษร, 2503.

          เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานการนิพนธ์ของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ น.ม.ส. ที่รวบรวมไว้เป็นลักษณะบทความรวมทั้งสิ้น 67 เรื่องด้วยกัน เช่น สภากาชาด นิราศ โคบุตร พม่าประเทศราช เซี่ยงไฮ้ อ๊อกฟอร์ด กาพย์เห่เรือ เป็นต้น    

(จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง)


Messenger