...

ศัพท์ศาสนา

แปลก  สนธิรักษ์ และสวัสดิ์ สวัสดิ์พินิจจันทร์.  ศัพท์ศาสนา นักธรรมและธรรมศึกษาตรี. 
     พระนคร: ไทยวัฒนาพานิช
, 2503.

          เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมและจัดทำคำอธิบายความหมายของคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนา โดยใช้คำว่า “ศัพท์ศาสนา” ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายจึงแบ่งเป็นชั้นต้น ชั้นกลาง และชั้นสูง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป   

(จำนวนผู้เข้าชม 2311 ครั้ง)


Messenger