...

แบบสอนอ่านสังคมศึกษาชุดเสริมประสบการณ์สังคมศึกษา เล่ม 1 ชั้นประถมปีที่ 1
  • ย้อนกลับ
  • แบบสอนอ่านสังคมศึกษาชุดเสริมประสบการณ์สังคมศึกษา เล่ม 1 ชั้นประถมปีที่ 1

กระทรวงศึกษาธิการ.  กรมวิชาการ.  แบบสอนอ่านสังคมศึกษา ชุดเสริมประสบการณ์สังคมศึกษา เล่ม    

        1 ชั้นประถมปีที่ 1.  พระนคร: โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2515.

        เป็นแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่บอกเล่าเรื่องราวในสังคมที่อาศัยร่วมกันตั้งแต่สังคมครอบครัว สังคมภายนอก การพึ่งพาอาศัยและการประกอบอาชีพที่สุจริต การเป็นคนดีในสังคม ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่ให้อยู่กันอย่างเครือญาติไว้ใจกัน และระมัดระวังในการดำรงชีพด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(จำนวนผู้เข้าชม 413 ครั้ง)


Messenger