...

อาชญาวิทยา

วิบูล  ธรรมวิทย์.  อาชญาวิทยา.  พิมพ์ครั้งที่ ๒.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์ รสพ. , ๒๔๙๘.

      เป็นหนังสือที่อธิบายถึงลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไป และพื้นฐานของผู้ที่เป็นอาชญากร  ได้แก่ กรรมพันธุ์ อารมณ์ สภาวะครอบครัว สัมพันธภาพในสังคม สภาพท้องที่และความเป็นอยู่  แนะนำวิธีการป้องกันอาชญากรรม การลงโทษของผู้กระทำความผิดทางกฏหมาย การรอลงอาญา การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง การใช้แรงงานผู้ต้องขัง  การนำผู้กระทำผิดมาเข้ารับการอบรม ฟื้นฟูบำบัดจิตใจให้กลับไปสู่สังคมที่ดี

(จำนวนผู้เข้าชม 856 ครั้ง)


Messenger