...

บริการเอกสารโบราณ (สมุดไทย)
นที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานโครงการวิเคราะห์องค์ประกอบตำหรับยาสมุนไพรไทยในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)​ ระยะที่ ๑ ภายใต้การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (Thai Traditional Digital Knowleage library : TTDKL)​ จากกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๖ ท่าน เข้าชมและศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้เกี่ยวกับตำรายาโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในเอกสารโบราณ (สมุดไทยขาว)​ ณ หอสมุดแห่งชา...

(จำนวนผู้เข้าชม 1587 ครั้ง)


Messenger