แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศิลปากร ระยะที่ 2 ปี 2556-2560
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศิลปากรในระยะที่ 1 ในปี 2552- 2555 ที่ผ่าน มาได้สิ้นสุดลง ทําให้ต้องมีการทบทวน ประเมินผล แผนฉบับดังกล่าว เพื่อจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กรมศิลปากร ระยะที่ 2 ปี 2556-2560
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 636 ครั้ง)