รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กรมศิลปากร

คำรับรองการการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบมาณ ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ไฟล์แนบ

(จำนวนผู้เข้าชม 1171 ครั้ง)