เอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มคลังและพัสดุ ขอแจ้งเวียนเอกสารการโอนจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ให้กับหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

๑. Download เอกสารผ่านช่องทางออนไลน์
     ๑.๑ หนังสือเวียน
     ๑.๒ ครุภัณฑ์
     ๑.๓ สิ่งก่อสร้าง
     ๑.๔ ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ ๑-๒
     ๑.๕ งบดำเนินงาน ครั้งที่ ๑-๒
     ๑.๖ งบรายจ่ายอื่น ครั้งที่ ๑
     ๑.๗ งบรายจ่ายอื่น ครั้งที่ ๒
     ๑.๘ งบบุคลากร (พนักงานราชการ) ครั้งที่ ๑-๒
     ๑.๙ งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑

๒. จัดส่งเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงดำเนินการตามปกติ

๓. สามารถตรวจสอบการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ ได้ในระบบ GFMIS (Web Online)

(จำนวนผู้เข้าชม 1433 ครั้ง)