...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  วิสัยทัศน์
     เป็นองค์กรคุณภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมไปสู่เป้าหมายที่สังคมพึงพอใจ

  ค่านิยมองค์กร
     คนสะอาด สถานที่สะอาด ขยัน ซิ่อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม

  ความคาดหวัง
     เป็นองค์กรที่ปฎิบัติหน้าที่ตามนโยบายแห่งรัญอย่างเข้มแข็งเต็มความสามารถ ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวงและกรม เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน คนในองค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความเป็น มืออาชีพ ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

  เป้าหมาย
     ๑). พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้หน่วยงานอื่นๆ ใช้อ้างอิงมาตรฐานในการดำเนินงานด้านมรดกศิลป วัฒนธรรมของชาติ ประชาชนและสังคมได้ประโยชน์จากการทำงาน
     ๒). มีระบบการจัดการและปฎิบัติการที่ดี ให้การสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๓). ส่งเสริมคนในองค์กรทำงานอย่างมีระเบียบวินัย โปร่งใส เป็นธรรม

  ผลลัพธ์
     ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ พัฒนาองค์กร ประชาชนพึงพอใจ เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม การแบ่งส่วนราชการภายใน
     ๑. ผ่ายบริหารทั่วไป
     ๒. กลุ่มโบราณคดี
     ๓. กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน
     ๔. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง สุโขทัย
     ๕. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก สุโขทัย
     ๖. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร
     ๗. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธชินราช พิษณุโลก
     ๘. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
     ๙. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
    ๑๐. อุทยานประวิติศาสตร์กำแพงเพชร

(จำนวนผู้เข้าชม 402 ครั้ง)


Messenger