...

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวนิตยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
นางสาวนิตยา สาระรัตน์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ในหัวข้อ “แนะนำหน่วยงานกรมศิลปากร
แหล่งโบราณสถานโบราณคดีในจังหวัดชัยภูมิ
การอนุรักษ์โบราณสถานเบื้องต้น ระเบียบ กฎเกณฑ์ มารยาท
ในการเข้าชมโบราณสถานและศาสนสถาน”
โดยมี นายธีวรา วิตถากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
โดยกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
บุคลากรครูในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ
และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง)