...

ปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปราสาทพนมวัน เป็นศาสนสถานที่มีการก่อสร้างและต่อเดิมหลายสมัย ตั้งอยู่บนแหล่งโบราณคดียุคเหล็ก (อายุประมาณ ๑,๕๐๐ ปี) ปราสาทประธานองค์ปัจจุบันก่อสร้างด้วยหินทราย สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ในบริเวณเดิมที่เคยเป็นที่ตั้งของศาสนสถาน สร้างด้วยอิฐมาก่อน จำนวน ๘ หลัง มีอายุในพุทธศตวรรษที่ ๑๕
ปราสาทพนมวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

(จำนวนผู้เข้าชม 111 ครั้ง)