...

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ
- จัดทำแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ทดแทนหินวงกบประตูทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงต่อกับระเบียงคต
- หาหินเก่าที่ขนาดพอใช้ได้นำมาแต่งเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของหน้าบัน รอการนำขึ้นนิดตั้ง
- นำหินเก่ามาตัดแต่งบัวผนังด้านบน เพื่อความสมบูรณ์ของผนังอาคารโคปุระด้านทิศตะวันออก
- นำชุดทดลองประกอบของหน้าบันมุมระเบียงคตทิศตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นติดตั้งพร้อมบัวผนังที่ตัดแต่งเสริมไว้
- นำหินเก่าและหินใหม่มาตัดแต่งแล้วนำขึ้นติดตั้งตามส่วนของผนังและย่อมุมโคปุระ

(จำนวนผู้เข้าชม 89 ครั้ง)