...

พิธีปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้สันติเชิงบูรณาการ
พิธีปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้สันติเชิงบูรณาการ โดย นายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีปิด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา (๕ ธันวาคม ๒๕๕๗) วันที่ ๑-๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำตำบลหนองมะนาว วัดป่าธรรมชาติ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 685 ครั้ง)