...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้งานศิลปกรรมล้านนาของภาคเหนือตอนบน   วิสัยทัศน์และพันธกิจของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ มุ่งเน้นในการอนุรักษ์และสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคเหนือของประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก่อให้เกิดการเข้าใจและการรักษาองค์ประชารัฐที่ดีของประเทศ และพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและยั่งยืนในภาคเหนือของประเทศไทยนอกจากนี้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ยังมีพันธกิจหลักดังนี้:

1. อนุรักษ์และปรับปรุงองค์ประชารัฐ: พิพิธภัณฑสถานนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์และปรับปรุงสถาปัตยกรรมและศิลปะอันเป็นที่สืบสานของภาคเหนือ เพื่อรักษาและส่งผ่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้แก่รุ่นต่อไป
2. สืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น: พิพิธภัณฑสถานนี้มุ่งเน้นการสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ โดยการจัดแสดงและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาวในพื้นที่
3. สนับสนุนการศึกษาและวิจัย: พิพิธภัณฑสถานนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาความรู้ในสาขาต่าง ๆ
4. สร้างความเข้าใจและการร่วมมือกับชุมชน: พิพิธภัณฑสถานนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคเหนือ โดยการให้โอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรม

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในการอนุรักษ์และสืบสานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของภาคเหนือของประเทศไทยอย่างครบวงจร และเป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยในภาคเหนือ

(จำนวนผู้เข้าชม 1220 ครั้ง)


Messenger