...

พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล
พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล
คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้มอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ดำเนินการออกแบบพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางลีลายกพระหัตถ์ขวา ความสูง ๓๘ เซนติเมตร จัดสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ ร้อยละ ๙๙.๙๙ น้ำหนัก ๒๐ กิโลกรัม แท่นฐานแปดเหลี่ยมสร้างด้วยทองคำขาวน้ำหนัก ๕ กิโลกรัม มีความหมาย ๓ ประการ คือ
 (๑) พระพุทธคุณ หมายถึง พระพุทธรูป
 (๒) พระธรรมคุณ หมายถึง พระธรรมคุณ ๓๘ ประการ (ความสูง ๓๘ เซนติเมตร)
 (๓) พระสังฆคุณ หมายถึง คณะสงฆ์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกภาคส่วนร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
มหาเถรสมาคมได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างได้ ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อพระพุทธรูป ตามที่ขอพระมหากรุณาว่า "พระสัมพุทธโคดม สิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล" (พระ - สัม - พุด - ทะ - โค - ดม - สิ - ริ - กิด - บอ - รม - มะ - รา - ชิ - นี - นาด - จะ - ตุ - รา - สี - ติ - วัด - สะ - มง - คน) มีความหมายว่า “พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา”
ผู้เรียบเรียง : นางเกษราภรณ์ กุณรักษ์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ
ภาพ : จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐
อ้างอิง : กระทรวงศึกษาธิการ. ๒๕๖๑. จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙. กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์.

(จำนวนผู้เข้าชม 914 ครั้ง)