...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจและรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โบราณวัตถุและ ศิลปวัตถุ รวมถึงวัตถุทางชาติพันธุ์
 
 2. ควบคุม ดูแลโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุตามกฏหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
3. สงวนรักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตามหลักการอนุรักษ์ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
 
4. กำหนดและควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
 
5. วางระบบมาตรฐานการบริหารจัดการโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และวัตถุทางชาติพันธุ์ ตามทกระบวนการของศาสตร์พิพิธภัณฑ์สถานวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
6. เผยแพร่ และบริการความรู่ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยต่อสาธารณชนด้วยการจัดแสดงและสื่อนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ
 
7. บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่รับผิดชอบ เพื่อจัดหาประโยชน์สมทบเข้ากองทุนโบราณคดี
 
8. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดครือข่าย พิพิธภัณฑ์ และการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
 
9. ประสานแลเปลี่ยนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน พิพิธภัณฑ์สถานทั้งในและต่างประเทศ องค์ระหว่างประเทศและสถานบันอื่น ๆ ในการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์
 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่านที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(จำนวนผู้เข้าชม 448 ครั้ง)


Messenger