...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
pencil3    วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรขับเคลื่อนและประสานงานศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ลงสู่ชุมชน

 

pencil3    พันธกิจ

๑.  ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน และความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้คงอยู่

๒.  สนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ ให้สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมชุมชน

๔.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม

 

๕.  สร้างคุณค่าทางสังคม และส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

 

pencil3    ยุทธศาสตร์

               ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

               ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ธำรง รักษา สถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทย

               ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อนุรักษ์ และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

               ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างภาคีขับเคลื่อนการดำเนินงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

               ยุทธศาสตร์ที่ ๕ นำทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม

(จำนวนผู้เข้าชม 365 ครั้ง)


Messenger