...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน"

พันธกิจ

1.       สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาภาคการบริการ ให้เป็นมาตรฐานสากลในทุกมิติ

2.       ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   บ้านเชียง เพื่อนำไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ
           และนำไปเผยแพร่  ตามหลักพิธภัณฑสถานวิทยา

3.       สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับท้องถิ่น เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาแบบองค์รวม  ตามทิศทางและแผนการพัฒนา
          เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

4.       พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความน่าเชื่อถือ และมีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 

(จำนวนผู้เข้าชม 325 ครั้ง)