...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 30,594 รายการ
เรียบเรียงโดย นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์อัสสไพบูลย์ นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น

นานา...น่ารู้จากเอกสารจดหมายเหตุ เรื่อง จากนายอำเภอจรเข้สามพันคนสุดท้าย สู่นายอำเภออู่ทองคนแรก "ขุนสุพรรณธานี" ( เวียน วัฏฏานนท์ )