...

ค้นหา
รายการที่พบทั้งหมด 32,889 รายการ


วันพุธที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรีเข้าร่วมการประชุม The 2nd Council Meeting of the Alliance for Cultural Heritage in Asia (ACHA)

การประชุม The 28th SEAPAVAA Conference ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีตามโครงการโขน ๔ ทวีป ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗


Messenger