...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมืองที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ของจังหวัดร้อยเอ็ด

พันธกิจ

ให้ความรู้เรื่องโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

(จำนวนผู้เข้าชม 430 ครั้ง)


Messenger