...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หินทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระวัชรธร หินทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระไภษัชยคุรุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แม่พิมพ์เครื่องประดับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แม่พิมพ์เครื่องประดับ หินทราย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เศียรพระพุทธรูป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูป สำริด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูป พระพุทธรูปปางมารวิชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูป พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์รูปไข่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูป สำริด ศิลปะล้านช้าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูป สำริด ศิลปะล้านช้าง อิทธิพลศิลปะสุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปนาคปรก
รายละเอียดเพิ่มเติม