...

กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗

          วันนี้ (วันอังคารที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สำนักงานเขตพระนคร เครือข่ายการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๕๐ คน 


           อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้าในวันนี้ เป็นกิจกรรมทำความสะอาดโบราณสถาน อาคาร สิ่งสำคัญภายในวัดที่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังหน้าสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการทำความสะอาดในเชิงอนุรักษ์เป็นสำคัญ  ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ แหล่งเรียนรู้ วัด และโบราณสถานทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชาติ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เห็นเป็นตัวอย่างตลอดมา การดำเนินการในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม และร่วมกันปกป้อง พัฒนาโบราณสถานหรือแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ต่อไป
            สำหรับวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า เป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของ กรุงเทพมหานคร โดยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า จึงไม่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาสเป็นโบราณสถานสำคัญ  ซึ่งนอกจากจะมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่งดงามแล้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถยังเป็นภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ ๔ ที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นที่ยกย่องเชิดชูกันในหมู่นักปราชญ์และศิลปินตลอดมา  (จำนวนผู้เข้าชม 93 ครั้ง)


Messenger