...

ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๔๕ น. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “วิชชาแห่งบูรพา:พระศรีอารยเมตไตรย-พระโพธิสัตว์ไมเตรยะ”ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมีนายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน และมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า ๒๐๐ คน ทั้งนี้ ได้มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสวมใส่ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19
(วันอาทิตย์ที่ 08 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 1143
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ไว้บริเวณด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีเพื่อไว้เป็นที่ระลึก และเป็นแบบอย่างในการให้ความสำคัญแก่การปลูกต้นไม้
(วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 2143
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดทำหนังสือตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาที่คณะทำงานฝ่ายกลั่นกรองการพิจารณาการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดทำหนังสือ มีวัตถุประสงค์และลักษณะเนื้อหา รูปแบบ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
(วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 807
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภทผู้ประพันธ์คำร้อง “ใช้ภาษาไทยดีเด่น” และผู้ขับร้อง “ใช้ภาษาไทยดีเด่น”เพื่อยกย่องบุคคลในวงการเพลงผู้มีผลงานดีเด่นด้านการใช้ภาษาไทย และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพทั้งการประพันธ์คำร้องและผู้ขับร้อง โดยส่งผลงานเพลงได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
(วันอังคารที่ 03 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 720
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศิลปากรนำสื่อมวลชน “ตามรอยอารยธรรมล้านนา” ว่าด้วยแหล่งโลหกรรม สถาปัตยกรรม จิตรกรรมล้านนากับการอนุรักษ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน
(วันอาทิตย์ที่ 01 มีนาคม 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 779

Messenger