...

ประวัติและบทบาทหน้าที่


โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงละครภูมิภาคแห่งหนึ่งซึ่งกำหนดให้สร้างขึ้น สำหรับภาคตะวันตกของประเทศเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่การแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ไทยของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค รวมทั้งบริการให้เช่าสถานที่จัดกิจกรรมเผยแพร่การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม และบันทึกวีดีทัศน์ ทั้งนี้จะใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมระหว่างประเทศด้วย
การก่อสร้างโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากดำเนินการด้วยงบประมาณแผ่นดินแล้ว ยังได้รับเงินบริจาคสมทบจาก ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี โดยบริจาคเงินให้เป็นค่าตกแต่ง และค่าโคมไฟภายในโรงละคร ฯ

(จำนวนผู้เข้าชม 987 ครั้ง)


Messenger