...

ชุมนุมปาฐกถาแสดงที่สมัคยาจารยสมาคม

นราธิปประพันธ์พงศ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ.  ชุมนุมปาฐกถา แสดงที่สามัคยาจารยสมาคม. 

     พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, ๒๕๑๒.  ๒๕๓ หน้า.

     หนังสือเล่มนี้รวบรวมปาฐกถาในระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ที่ ทรงแสดงที่สามัคยาจารยสมาคมไว้ทั้งสิ้น ๖ เรื่อง ได้แก่ เรื่องศาสนา เป็นหลักธรรมสำคัญของมนุษย์ที่จะต้องนับถือและเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้ตามแต่จะศรัทธา แต่จะนับถือตามบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ทวด   เรื่องมูลเหตุแห่งการสร้างวัดในประเทศยามเพื่อเป็นที่เก็บอัฐิธาตุของวงศ์ตระกูลควรจะสร้างเป็นเจดียวัตถุอุทิศต่อพระศาสนา  ปาฐกถาพิเศษ เรื่องสัมโมทนียกถาในเรื่องปาลิเม็นตฺ ชน ๓ พวกในปาลิเม็นตฺ คือ การเลือกสมาชิกปาลิเม็นตฺ มีวาระ ๕ ปี  เรื่อง ภาษาไทยกับคำประพันธ์ ซึ่งแสดงความเห็นไว้ว่ารากเหง้าภาษาไทยเราคล้ายคลึงกับจีนมาก เช่นม้า จีนก็ว่าม้า เงิน จีนก็ว่างึน เก้าสิบ จีนว่า เก้าสับ เป็นต้น เรื่อง มติสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองอย่างสาธารณะ เช่น ทางสมุด เอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โรงกาแฟ เป็นต้น  และเรื่องสยามพากย์ เกี่ยวกับการสร้างคำในภาษาไทยที่มีการผันเสียง การผสมคำ การเสียงในภาษาไทย  ซึ่งทุกเรื่องล้วนแต่น่าอ่านทั้งสิ้น

(จำนวนผู้เข้าชม 612 ครั้ง)


Messenger