...

แบบสอนอ่านพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร
  • ย้อนกลับ
  • แบบสอนอ่านพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่, พระบาทสมเด็จพระ.  แบบสอนอ่านพระพุทธศาสนา เรื่อง พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร.

     พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. โรงพิมพ์คุรุสภาพ : กรุงเทพ ฯ , ๒๔๙๙.

     เป็นเมื่อมีปุจฉาว่า “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” บทพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ได้วิสัชชนาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐ์สี่ประการ ซึ่งเรียกว่า “จัตุราริยสัจ” 

(จำนวนผู้เข้าชม 670 ครั้ง)