...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์กร

 

     “หอจดหมายเหตุแห่งชาติใช้พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ สนับสนุนองค์กรให้มีความเป็นเลิศในวิชาการจดหมายเหตุและการบริหารจัดการเอกสารจดหมายเหตุของประเทศไทย”

 

 

เป้าหมายขององค์กร

            บุคลากรขององค์กรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ทุ่มเทสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องคุ้มครองเอกสารสำคัญซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยืนยาว คงคุณค่าของความเป็นหลักฐานในการศึกษาค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติ และนำองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำในการดำเนินงานจดหมายเหตุ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานเจ้าของเอกสารตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเอกสารของหน่วยงาน และเชื่อมั่น ศรัทธาในความเป็นมืออาชีพของหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่จะช่วยคุ้มครอง ดูแลเอกสารของหน่วยงานให้คงอยู่สมบูรณ์ ยืนยาวตลอดไป สาธารณชนซาบซึ้งในคุณค่าของเอกสารจดหมายเหตุ ให้ความสนับสนุนการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 
ภารกิจ
1. แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารสำคัญของชาติ
2. ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยทางวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ เอกสารสำคัญของชาติ
3. บันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประ เทศไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงทาง          
    ประวัติศาสตร์ของชาติ
4. แสวงหา รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา อนุรักษ์และให้บริการภาพยนตร์ไทย
5. ดำเนินงานจดหมายเหตุในส่วนภูมิภาค
6. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือเกี่ยวกับกิจการจดหมายเหตุทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
7. เป็นศูนย์รับฝากเก็บเอกสารสำคัญของส่วนราชการ
8 . เป็นศูนย์ให้บริการสารนิเทศจดหมายเหตุ
9 . เผยแพร่กิจกรรมจดหมายเหตุ
10. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุ

เป้าหมายระดับสำนัก

๑. เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวม เก็บสงวนรักษา และให้บริการเอกสารสำคัญที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

๒. เป็นหน่วยงานจัดระบบสืบค้นที่ได้มาตรฐาน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารต่าง ๆ ได้ง่าย

๓. เป็นศูนย์กลางการซ่อมอนุรักษ์เอกสารสำคัญที่ได้รับความเชื่อถือ  และไว้วางใจในระดับชาติและภูมิภาค

(จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง)


Messenger