...

ตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สำหรับความพร้อมในการให้บริการ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ อำเภอคลองหลวงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองห้า และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลคลองห้า  ตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผ่านการตรวจประเมินดังกล่าวและพร้อมสำหรับให้บริการ

(จำนวนผู้เข้าชม 769 ครั้ง)


Messenger