...

สัมมนาเรื่อง “เรือนอาศัย : ความเชื่อและวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลไท”
สัมมนาเรื่อง “เรือนอาศัย : ความเชื่อและวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลไท”ในวันระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสาน สืบทอดและเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
 
พิธีกล่าวเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ
 

เมื่อวันพุธ ที่ 25  มิถุนายน 2557 ได้จัดสัมมนาการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลไทยจากเรือนอยู่อาศัย” โดย รศ.วีระ อินพันทัง อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยศิลปากรการอภิปรายเรื่อง “เรือนไทลื้อ –เรือนไทยวน – เรือนไทยใหญ่ : ความเชื่อและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม” โดยวิทยากร :นายสุรศักดิ์  ป้อมทองคำ  ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ดร.อุดม  สมพร  ผู้ก่อตั้งจิปาถะภัณฑ์สภาบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี, นายวิชัย  ศรีจันทร์  อุปนายกสมาคมไทลื้อ จังหวัดพะเยา และนายจรัส  สมฤทธิ์ ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดพะเยา
 
                ดำเนินการอภิปราย : นายลักษณ์  บุญเรือง  ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน


การอภิปรายเรื่อง “เรือนไทดำ –เรือนไทกะเลิง – เรือนภูไท : ความเชื่อและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม” โดยวิทยากร : นายสุเทพ ไชยขันธุ์  นักวิชาการอิสระกลุ่มภูไท จังหวัดกาฬสินธุ์, นาวาอากาศโทวีระ  การะเวก  นักวิชาการอิสระกลุ่มไทดำ บ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย และอาจารย์สำเริง  ทรงศิริ  นักวิชาการอิสระกลุ่มไทกะเลิง จังหวัดสกลนคร
 
               ดำเนินการอภิปราย : นางสาวชวรัตน์  อุลิศ  ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรีการอภิปรายเรื่อง “เรือนไทลาวและเรือนไทยพื้นถิ่นใต้ : ความเชื่อและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม” โดยวิทยากร :   ดร.จเร  สุวรรณชาติ  อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา, นางจิตกวี  กระจ่างเมฆ  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดทุ่งผักกูด จังหวัดนครปฐม และนางวนัสสุดา  วงษ์วัฒนคุ้ม  เลขานุการชมรมไท-แง้ว ตำบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี 
 
                ดำเนินการอภิปราย : นางกาญจนา  โอษฐยิ้มพราย ภัณฑารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น  กรุงเทพมหานคร


และวันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “พิธีกรรมเนื่องในการปลูกเรือน” โดย ผศ.ดร.สมชาย  นิลอาธิ  สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  มหาลัยมหาสารคาม


การอภิปรายเรื่อง “เรือนไทโย้ย – ไทญ้อ – ไทแสก : ความเชื่อและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม” โดยวิทยากร :  นายประดิษ  คิอินธิ  นักวิชาการอิสระกลุ่มไทยโย้ย จังหวัดสกลนคร, นายวอน  ดันมีแก้ว  นักวิชาการอิสระกลุ่มไทญ้อ จังหวัดสกลนครและนายปรีชา  ชัยปัญหา  นักวิชาการอิสระกลุ่มไทแสก จังหวัดนครพนม
 
                ดำเนินการอภิปราย : นางสาวดาริกา  ธนะศักดิ์ศิริ  ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

การบรรยายพิเศษเรื่อง “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ตระกูลไท” โดย ดร.ภัททิยา  ยิมเรวัต คณะศิลปาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

การอภิปรายเรื่อง “แนวคิดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์เรือนอาศัยของชาติพันธุ์ตระกูลไท” โดยวิทยากร : นายสุรศักดิ์  ธาดา  เจ้าคุ้มวัฒนธรรมเมืองมัญจาคีรี (บ้านไทลาว) จังหวัดขอนแก่น, นายชุมพร  สิทธิบุญ  เฮือนไทพวนกับบทบาทการเป็นโฮมสเตย์ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี และนายพลาดิสัย  สิทธิธัญกิจ  นายกสมาคมสื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
 
                ดำเนินการอภิปราย : นางจารุณี  อินเฉิดฉาย  ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  จังหวัดปทุมธานี

(จำนวนผู้เข้าชม 1641 ครั้ง)


Messenger