...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ด้านชาติพันธุ์วิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม จากหลักฐานด้านวัตถุ  เอกสารและตำนาน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
 
สำรวจ แสวงหาและ รวบรวมวัตถุทางชาติพันธุ์ และโบราณวัตถุศิลปวัตถุทั้งที่เป็นทรัพย์แผ่นดิน และที่เป็นหลักฐานแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อการจัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาติพันธุ์วิทยา และเพื่อการอนุรักษ์เป็นมรดกของชาติตามพรบ.
 
จัดทำทะเบียนวัตถุทางชาติพันธุ์ และวัตถุอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อการสืบค้น และให้บริการ
 
ทำนุบำรุง และดูแลรักษาความปลอดภัยแก่อาคารและทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลและรับผิดชอบ
 
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม และด้านพิพิธภัณฑ์ แก่สาธารณชนในพื้นที่ ด้วยการจัดนิทรรศการ (ถาวร ชั่วคราว และเคลื่อนที่)  ผลิตสื่อและกิจกรรมบริการทางการศึกษาทุกประเภท
 
สร้างและส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนกิจการพิพิธภัณฑ์
 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่รับมอบหมาย อาทิ
 
การตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
 
การพิจารณาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุศิลปวัตถุ
 
การตรวจพิสูจน์ กำหนดอายุสมัย กำหนดค่าทรัพย์สิน และประเมินราคาโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ฯ
 
การจัดทำมาตรฐานการดำเนินงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้แก่ คู่มือการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานการขออนุญาตนำเข้า-ส่งออนอกราชอาณาจักร และ ตรวจสถานการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
 
จัดนิทรรศการพิเศษ เช่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  และนิทรรศการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ  เป็นต้น
 
 
 
หน่วยงานย่อยภายใน        ประกอบด้วย 1 ฝ่าย 1 งาน  คือฝ่ายวิชาการและ งานธุรการ

(จำนวนผู้เข้าชม 372 ครั้ง)


Messenger