...

วิสัยทัศน์และพันธกิจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี  จันทบุรี

เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักศิลปากรที่ ๕ ปราจีนบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
มีภารกิจหลักในการเก็บรักษาโบราณวัตถุ ซึ่งได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำ 
และจัดแสดงเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การพาณิชย์นาวีไทย
งานโบราณคดีใต้น้ำและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแก่ประชาชน 
เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

(จำนวนผู้เข้าชม 306 ครั้ง)