กรมศิลปากรเดินหน้าพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ
จำนวนผู้เข้าชม 754

       กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจรสู่สถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ คัดเลือกโบราณวัตถุจำลองกว่า ๓๐ รายการ พร้อมคำบรรยายภาษาไทยและอักษรเบรลล์ เพื่อจัดกิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ เปิดประสบการณ์การเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

       นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่าตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดโครงการพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สู่สถานศึกษาเพื่อให้ผู้พิการทางสายตา ตลอดจนผู้พิการอื่นๆ ได้สัมผัสโบราณวัตถุจำลองกว่า ๓๐ รายการ โดยมีการจัดทำคำบรรยายเป็นภาษาไทยและอักษรเบรลล์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ดำเนินการแปลข้อความจากภาษาไทยเป็นอักษรเบรลล์ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการนำ QR code มาให้บริการแปลภาษามือสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินอีกด้วย

        อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า ได้เริ่มกิจกรรมดังกล่าวที่มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และจะสัญจรไปยังสถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฏาคม ๒๕๕๘ ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ (ศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด แม่โจ้) โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการซ้ำซ้อนลพบุรี และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

       ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๔ ฐานได้แก่ ฐานที่ ๑ เรียนรู้ศาสนา ความเชื่อโบราณวัตถุจำลองที่ใช้ในการเรียนรู้ ได้แก่ ตะเกียงโรมันอรรธนารีศวร ธรรมจักรศิลา เป็นต้น ฐานที่ ๒ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย วิถีไทย โบราณวัตถุจำลองที่ใช้ได้แก่หม้อ ๓ ขา ภาชนะดินเผา เลียนแบบสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียง ไหสี่หู ดินเผา เลียนแบบศิลปะอยุธยา เตาเชิงกราน ดินเผา เลียนแบบศิลปะรัตนโกสินทร์ ฐานที่ ๓ เรียนรู้เรื่อง“ช้างต้น” และ “สุพรรณหงส์”  ให้ผู้พิการทางสายตาได้เรียนรู้ผ่านการรับฟังวิดีทัศน์การ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “ช้างต้น” และ “สุพรรณหงส์” ความมหัศจรรย์ของการย้อนเวลากลับไปสู่โลกอดีต และร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามฐานที่ ๔ จินตนาการStar vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.