เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐ : ศุกร์สัญลักษณ์ : Suk Sanyalak (Friday Night Rag)
จำนวนผู้เข้าชม 1322

ศุกร์สัญลักษณ์ Suk Sanyalak (Friday Night Rag)

 

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐

          เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๒๐ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ เพื่อเป็นเพลงประจำวงดนตรี “ลายคราม” โดยบรรเลงทุกคราวที่ทรงดนตรีกับวงดนตรีลายครามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นนักดนตรีคนหนึ่งของวงดนตรีลายคราม แต่งคำร้องภาษาอังกฤษและคำร้องภาษาไทย ทรงพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส.

 

Royal Composition Number 20

          The twentieth royal musical composition was written in 1954 as the signature tune for the “Lay Kram” band, performed every time His Majesty joined the band. His Majesty requested Mom Rajawong Seni Pramoj, one of the Lay Kram Band musicians to write English and Thai lyrics, and had it performed for the first time on Aw Saw Radio.Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger