...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

                    เป็นสถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติประวัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา

 

พันธกิจ

                    ๑. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

                    ๒. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

                    ๓. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

                    ๔. สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

                    ๕. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

 

(จำนวนผู้เข้าชม 341 ครั้ง)


Messenger