...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำทางความรู้ด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์เพื่อเป็น   ทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ  

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  และเผยแพร่  พัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้

(จำนวนผู้เข้าชม 478 ครั้ง)


Messenger