...

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ
บรรณารักษ์ พนักงานราชการ
บรรณารักษ์ ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานสถานที่