...

โครงการเครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้โบราณคดี
ในระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๘ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการเครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้โบราณคดี โดยการฝึกอบรมสมาชิกเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียดให้เกิดความรู้และทักษะในการทำลูกปัดแก้ด้วยวิธีการและเทคนิคสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การต่อยอดให้เป็นอาชีพเสริมในยามว่างจากอาชีพเกษตรกรรมและเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุที่พบในพื้นที่แหล่งโบราณคดีดอนไร่ ด้วยแนวทางเก็บรักษาของเก่าไว้ศึกษาเรียนรู้ ทำของใหม่เพื่อจำหน่ายเป็นเครื่องประดับและของที่ระลึก ซึ่งในอนาคตทางสมาชิกเครือข่ายมีแนวทางร่วมกันที่จะก่อตั้งร้านค้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดภูถ้ำพระศิลาทองเพื่อจำหน่ายสินค้าของชุมชนให้กับผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องกว่า ๓๐,๐๐๐ คน ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา และลูกปัดแก้วก็จะเป็นหนึ่งในสินค้าที่จะเป็นเอกลักษณ์ของร้านค้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้ต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 1037 ครั้ง)