...

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

สำนักศิลปากรที่ ๑๑  อุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของฃาตื ให้คงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ให้บริการประฃาฃนด้วยความรวดเร็ว  โปร่งใส  และมุ่งเน้นการมีส่วนของประชาชน

(จำนวนผู้เข้าชม 369 ครั้ง)


Messenger