...

ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอังคาร ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 827
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี ร่วมกับกองโบราณคดี , กองโบราณคดีใต้น้ำ และ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้จัดโครงการสัมมนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ : ก้าวที่ผ่านมาและอนาคต เพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ได้จากแหล่งเรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านโบราณคดี และด้านอนุรักษ์โบราณวัตถุของแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
(วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 922
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายไพศาล ช่อผกา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านลาดเป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ โบราณสถานถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
(วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 969
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรีได้จัดทำโครงการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของอาสาสมัคร ท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายสุทธิพร ณ นคร ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี เป็นตัวแทนประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม ดูแลรักษาโบราณสถาน ณ ชุมชนเมืองเก่าปราณบุรี บริเวณศาลาท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
(วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563)
จำนวนผู้เข้าชม 467
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม
สำนักศิลปากรที่ ๑ ราชบุรี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี
(วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559)
จำนวนผู้เข้าชม 820